Achtergrond

Een locatie met een lange historie

De bodem onder de Bakenessergracht en Nauwe Appelaarsteeg is verontreinigd en wordt gesaneerd. De verontreiniging bevindt zich op een diepte van 9 tot 15 meter onder het straatniveau. De verontreinigende stoffen zijn chloorkoolwaterstoffen.. De verontreiniging is afkomstig van bedrijfsactiviteiten in het verleden.

 

In het deelgebied waar de werkzaamheden plaatsvinden bevindt zich de kern (bronzone) van de verontreiniging met de hoogste concentraties . Vanuit dit gebied stroomt continu verontreiniging naar het diepere grondwater. Dit veroorzaakt een continue in omvang toenemende grondwaterverontreinging . Om deze toename tot stilstand te brengen is gekozen om de ergste verontreiniging te verwijderen.

 

Op de website van de gemeente Haarlem vindt u meer achtergrondinformatie:
https://www.haarlem.nl/klokhuisplein

Saneringstechniek

Wij kiezen voor een robuuste aanpak

De bodemverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen is goed te saneren met directe injectietechnieken.

 

De saneringstechniek die wij toepassen bestaat uit het machinaal en zonder trillingen inbrengen van kleine ijzerdeeltjes en een substraatmengsel op diepte die de biologische afbraak van de verontreinigingen in de bodem stimuleren. De injecties worden eenmalig uitgevoerd en het substraat lost zeer langzaam op in de bodem en zorgt voor een jarenlange werking. De voortgang van de sanering wordt gedurende 7 jaar gemonitored middels grondwaterbemonsteringen van bestaande peilbuizen.

 

De werkzaamheden vinden plaats in openbaar gebied (weg/stoep) en in de Bakenessergracht. De werkzaamheden in de gracht worden uitgevoerd vanaf een ponton.

Werkterrein

Midden in de binnenstad

De werkzaamheden vinden plaats in de Nauwe Appelaarsteeg en de Bakenessergracht ter hoogte van de huisnummers 70-84 en 75-84. Bijgesloten plaatje geeft het werkgebied weer.

 

Het werkterrein is opgedeeld in vier deelgebieden:

 

  • Deelgebied 1: Nauwe Appelaarsteeg
  • Deelgebied 2: Bakenessergracht zijde Teylers museum
  • Deelgebied 3: Bakenessergracht gracht
  • Deelgebied 4: Bakenessergracht zijde Bakenesserkerk

 

Een kaartje met de deelgebieden vindt u hier.

 

Om de werkzaamheden veilig te kunnen is een verkeersplan opgesteld. Ter hoogte van het werkgebied zullen omleidingsroutes worden ingesteld. Een kaart met de verkeersmaatregelen treft u hier aan.

Voorzorgsmaatregelen

“Better safe than sorry”

De bodem is verontreinigd. Onze werknemers die in direct contact komen met de grond, dragen beschermende kleding. Het werkterrein wordt afgeschermd met hekken.

In overleg met de GGD is een meetprotocol voor de omgeving opgesteld. Tevens worden grondwaterstandsmetingen, hoogtemetingen uitgevoerd.